Gil Robles - San Bartolome & Associés
Avocats - Advocaten - Abogados

   
Hoofdpagina
Advocaten
Honoraria
Links
Contact
Faq

Algemene voorwaarden:

  1. De verantwoordelijkheid van iedere advocaat van het kantoor GIL ROBLES & SAN BARTOLOME is beperkt tot het bedrag van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien en voor zover er geen enkele compensatie kan worden betaald krachtens de hierboven vermelde verzekering, is de verantwoordelijkheid van de advocaat beperkt tot een bedrag van €25.000,00.

  2. Elke onkostenstaat en honorering zijn contant betaalbaar. Bij gebreke van betaling op de vervaldag zal automatisch, zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling de gangbare rente betaald dienen te worden, berekend in overeenstemming met artikel 5 van de wet ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002 en een boetebeding van 10% met een minimaal bedrag van € 100,00, onder alle voorbehoud van de aanzienlijk hogere schadevergoeding en rente geëist in verband met een gerechtelijke procedure voor de invordering van de kosten en honoraria.

  3. De bestaande betrekkingen tussen de advocaten van het kantoor GIL ROBLES & SAN BARTOLOME en hun cliënten wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement van Brussel zijn uitsluitend bevoegd geschillen daarover te berechten.

  4. Deze algemene voorwaarden zijn in het Frans, Nederlands en Spaans opgesteld. In geval van onduidelijkheid of interpretatie zal alleen de Franse versie prevaleren.

 
     
Conditions générales du cabinet - GDPR
Code et Graphismes ©2007-2020 Auceanne