Gil Robles - San Bartolome & Associés
Avocats - Advocaten - Abogados

   
Hoofdpagina
Advocaten
Honoraria
Links
Contact
Faq

 Frequently Asked Questions 1) Wat zijn de kosten voor een eerste advies?

- In principe wordt toepassing gemaakt van het uurtarief, tenzij specifieke uitzondering naargelang de complexiteit van de zaak.
 

 2) Zijn er andere kosten dan de kosten en honoraria van de advocaat?

- Inderdaad, men dient rekening te houden met gerechtskosten, kosten van de deurwaarder, van deskundigen of andere reële kosten, die dienen te worden onderscheiden van de honorariastaat. Het betreffen echter wel invorderbare kosten in geval van een positief resultaat voor de Rechtbanken.
 

 3) Dient men wanneer een proces is verloren de honoraria van de advocaat van de tegenpartij te betalen?

- De verhaalbaarheid van de honoraria en de kosten van de advocaat worden door de wet van 21 april 2007 geregeld (B.S. 31 mei, 2007, p.29541). Een K.B. van 26 oktober 2007 heeft op 1 januari 2008 het bedrag van de rechtsplegingvergoeding van de procedure vastgelegd vermeerderd met een toeslag.

Dit system werd in werking gesteld door de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007. (B.S., 9 november 2007, p. 56834).

Deze wet veroordeelt de verliezende partij dus tot de betaling van een hogere vergoeding dan tevoren, vergoeding die zal worden gevorderd als een forfaitaire tussenkomst van de kosten en honoraria van de advocaat voor de partij die de zaak zal hebben.
 

 4) Is juridische aanwezigheid noodzakelijk in het kader van de procedure?

- Als het om een strafprocedure of een familierechtprocedure gaat is dit ofwel noodzakelijk, ofwel gewenst. Voor burgerlijke en handelsprocedures kan de advocaat de client vertegenwoordigen zionder zijn aanwezigheid.
 

 5) Wat is de gemiddelde termijn om een vaststelling na dagvaarding te verkrijgen?

- Afhankelijk van de rechtbank waar de zaak moet worden ingeleid, is de minimale termijn ongeveer drie weken. Deze termijn kan in geval van het spoedeisende karakter van een procedure in kort geding worden verlaagd, of dient te worden verlengd in het kader van procedures voor bepaalde rechtbanken die in het bijzonder zijn overbelast, zoals de fiscale kamers of de jeugdrechtbank.
 

 6) Welke taal wordt voor de procedure toegepast?

- Als het een burgerlijk geschil betreft, met betrekking tot een persoon met woonplaats in Vlaanderen, het Nederlands, met betrekking tot een persoon met woonplaats in Wallonië, het Frans, met betrekking tot een persoon met woonplaats in een tweetalige regio, kan de procedure worden ingeleid in een van beide nationale talen. De verweerder die in een tweetalig gebied woont, heeft de mogelijkheid om de taalswijziging aan te vragen.
 

 7) Wat is het bevoegdheidsgebied van de rechtbank?

- Inzake Familierecht zal de bevoegdheid van de rechtbank bepaald worden door de plaats van de laatste echtelijke verblijfplaats van het Koppel, of de woonplaats van het kind voor de procedures voor de Jeugdrechtbank.

Op burgerlijk vlak zal de bevoegdheid worden bepaald volgens de woonplaats van de verwerende partij.

Voor het handelsrecht zullen de algemene voorwaarden die tussen de partijen in voege zijn van dit principe kunnen afwijken.
 

 8) Is er een territoriale bevoegdheid voor de advocaten?

- De advocaat die in om het even welke Belgische balie is ingeschreven, kan op het gehele grondgebied van België pleitvoeren.
 

 9) Kan een Belgische advocaat in het buitenland tussenkomen?

- Bepaalde buitenlandse Balies, zoals de Balie van Parijs, hebben samenwerkingsovereenkomsten met de Belgische Balies ondertekend die een Belgische advocaat toelaten om te pleiten voor de rechtbanken van hun rechtsgebied. In andere gevallen zal de Belgische advocaat een adviserende rol hebben en zal hij/zij ervoor zorgen zich door een plaatselijke advocaat te laten bijstaan.
 
 
     
Conditions générales du cabinet - GDPR
Code et Graphismes ©2007-2020 Auceanne