Gil Robles - San Bartolome & Associés
Avocats - Advocaten - Abogados

   
Hoofdpagina
Advocaten
Honoraria
Links
Contact
Faq

Honoraria:

1. Geldend tarief.

Het basisuurtarief is € 150 indien het dossier een basisprocedure betreft.
Bijvoorbeeld: huur, echtscheiding, het incasseren van een commerciële vordering, enz.
Er kunnen uitzonderingen op deze regel voorkomen, met name voor meer complexe procedures of voor specifieke zaken zoals speciale ontslagprocedures van personeelsvertegenwoordigers, internationaal belastingrecht, merkenrecht, internationale verwikkelingen in het kader van een dossier, internationaal privaatrecht, enz. In dat geval zal de honoraria worden vastgesteld op basis van een minimum uurtarief van € 300.
De advocaat zal steeds een forfaitair bedrag voorstellen voor verhaalbaarheids- procedures, bijvoorbeeld: incassering van facturen, enz.
De klant ontvangt een brief ter bevestiging van het overeengekomen forfaitair tarief. Sinds 1 januari 2014 zijn de Belgische advocaten onderhevig aan het B.T.W.- Regime. 21 % zal bijgevolg worden toegevoegd aan de staat van kosten - en erelonen

2. Overzicht van verrichte werkzaamheden.

Voor elk dossier wordt er een overzicht van de verrichte werkzaamheden opgesteld. Alleen de belangrijkste werkzaamheden zijn opgenomen in dit overzicht. Het bevat de verrichte werkzaamheden van de advocaat die de zaak behandelt, en van de medewerkers van het kantoor.
De verrichte werkzaamheden aangeduid met een * betreffen brieven, faxen, e-mails verstuurd door de cliënt of derden. Deze werkzaamheden worden berekend volgens een vast bedrag per 10 minuten, met uitzondering van werkzaamheden met een aanzienlijkere omvang.

3. Kosten

De variabele kosten van de interne kantoorkosten bestaan uit: kosten voor briefpapier, postzegels, omslagen, telefoneren, fotokopieën, typewerk, onderhoud computermateriaal, reiskosten e.d. Deze zullen aan de honoraria toegevoegd worden, en worden meerbepaald als volgt berekend:
  1. Vaste dossierkosten: er wordt een forfaitair bedrag gevraagd ad € 100,00 voor elk door het kantoor te openen dossier. Dit omvat het geheel aan diensten in verband met het dossier (opbergmap, subopbergmap, kopieën, postzegels, e.d.)
  2. 1. Supplement kopieën: een supplement voor kopieën zal worden gevraagd wanneer het volume 100 eenheden overschrijdt. Elke kopie wordt dus ad € 0,20 per pagina aangerekend.
  3. Post: iedere uitgaande brief of fax wordt berekend ad € 9 per gedactylografeerde pagina.
  4. Uitgaande faxen: 2.50€/pagina.
  5. Binnenkomende faxen : 1€/ pagina.
  6. E-mails : 1€/pagina.
  7. 1. Telefoon: een forfaitair bedrag ad € 75,00 zal automatisch worden gedeclareerd voor alle telefoongesprekken die de advocaat verricht vanaf een vaste lijn of vanaf een mobiele telefoon. Dit vast bedrag kan ten laste van het dossier worden verhoogd, met name bij buitenlandse telefoongesprekken of wanneer het budget duidelijk ontoereikend blijkt gezien de omvang van de gesprekken.
  8. Reiskosten: deze worden voor een tarief ad € 1,00 per km berekend.
  9. 1. Overige: aangetekende brieven, aanvragen voor stukken bij de griffie e.d. zullen aan de kostprijs worden doorgerekend.
  10. De diensten door derden (deurwaarder, deskundigen, enz.) zullen rechtstreeks door hen worden gedeclareerd.

c) Abonnementscontract

Contract volgens het modeltype van de balie van Brussel.
 
     
Conditions générales du cabinet - GDPR
Code et Graphismes ©2007-2020 Auceanne